12.SINIF 142/143 ÖLÇME DEĞERLENDİRME

2009-02-13 00:28:00

12.SINIF SAYFA 142-143 ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 

1-Coğrafi keşifler yapılmasaydı Türkiye’nin dünya jeopolitiğindeki yeri nasıl olurdu.

Coğrafi keşifler yapılmasaydı Türkiye’nin jeopolitik önemi eskisine oranla daha önemli olurdu .Baharat ve ipek yolu eskisi kadar önemli olmaya devam ederdi..Alternatif olarak ortaya çıkan deniz yolları Türkiye’nin etkinliğini azaltmaz Türkiye bölgede çok daha önemli bir noktada olurdu.Özellikle ümit burnunun keşfiyle önemi azalan Akdeniz Limanlarımız Süveyş kanalının açılmasıyla eski önemine kavuşmuştur. 

2-Türkiye’nin Akdeniz’e kıyısı olmasaydı jeopolitik konumu nasıl olurdu.

Akdeniz Türkiye için Kafkas enerji kaynaklarının aktarımında bölge ticaretinde ,Musul –Kerkük petrolünün aktarımında  son derece önemli bir değere sahiptir.Yine boğazlar önemini Ege üzerinden Akdeniz ve Cebelitarık ve Süveyş kanalına ulaşabilmesi ile sağlar. 

3-Gelecekte meydana gelebilecek ne tür olaylar Türkiye’nin Jeopolitik önemini arttırabilir.

Gelecekte Türkiye’nin bölünmez bir bütün olarak bölgede varlığını devam ettirebilmesi çevre ülkeler için barışın adil yaklaşımın uygulayıcısı olarak ön plana çıkması ,bölge siyasetinde dik duruşu olaylara duyarsız kalmayarak müdahale edebilecek bir etkinliğe sahip olması Türkiye’nin etkinliğini ve jeopolitik önemini arttırır.Yine Kafkas enerji kaynakları için Türk Cumhuriyetleri ile yakın dostluklar kurması bölge enerjisinin aktarımındaki projelerde yer alabilmesi Türkiye için ciddi kazanımlar olacaktır.Boğazların kontrolünün tam olarak Türkiye’ye geçmesi Türkiye’nin deniz taşımacılığında sağlayacağı gelişme Türkiye’yi daha da önemli kılacaktır. 

4-Türkiye jeopolitik önemini uluslar arası ilişkilerde yeteri kadar kullanabiliyor mu?

Kullanamıyorsa kullanabilmesi için neler yapmalıdır.

Türkiye kilit bir noktada olduğu için sürekli dış ülkeler tarafından rahatsız edilmekte gerek ekonomik gerek siyasi yönlerden zor durumda bırakılmaya çalışılmaktadır.Türk Cumhuriyetleri ile yeterli ekonomik işbirliği ve birliktelik sağlanabilmiş değildir.Komşuları ile tarihsel hesaplaşmaları hala devam etmektedir.Mevcut bu sıkıntılar Türkiye için iç birliğinin oluşmasında Türkiye’yi zayıf kılmakta Türkiye bulunduğu bu kritik noktada bölgesel sorunlarda gereken etkinliği gösterememektedir.Ekonomik yönden dışa bağımlı bir yapıda öz kültürünü korumakta sıkıntılar yaşamaktadır. 

Öncelikle komşularımızla olan ilişkilerimizin düzeltilmesi,Türk Cumhuriyetleri ile tarihsel bağlarımız kullanılarak birlik beraberlik içerisinde hareket edilmesi,dışa bağımlılıktan kurtulmak kendi öz kaynaklarına sahip çıkan bir ülke kimliğine bürünmek,kültürüne sahip çıkan milli birlik beraberlik içerisinde ülke menfaatlerini ön plana çıkan bir nesil yetiştirmemiz gerekir.Sözün özü güçlü bir devlet olmamız gerekir ;bunun içinde çağdaş uygarlık seviyesini oluşturacak gelişimi göstermemiz gerekir.

5-Türkiye İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olmasaydı jeopolitik açıdan önemi nasıl olurdu. 

Boğazlar Türkiye için son derece önemlidir.Gerek ticari anlamda gerekse enerji taşımacılığında  Balkan ve Kafkas bölgelerini güney denizlere ulaştıran çok önemli bir geçiş noktasıdır.Asya Avrupa arasında bir geçiş noktası olması da son derece önemlidir.Enerji kaynaklarının aktarımında kullanılmayan alternatif karayollarının kullanılacağı bir ülke olur önemi azalırdı.Akdeniz’in üzerine ağırlık veren bir ülke konumunda olurduk.

6-Türkiye’ni kıtalar arasında köprü konumunda oluşunun ne gibi sonuçları vardır.

Kültürel etkileşime açık olması,kültürel zenginlik,ekonomik yönden kazanç,enerji kaynakları aktarımında önemli bir konum,ticaret faaliyetlerinde avantajlı bir geçiş noktası olma özelliği kazandırır. 

Olumsuz olarak bu önemli konumdan dolayı sürekli zayıflatılmak istenen ülkesi üzerine oyunlar oynanan bir ülke durumundayız…

Aşağıdaki Çoktan Seçmeli Soruları Cevaplandırınız. 

1.Aşağıdaki tarihi şehirlerden hangisi deniz kıyısında kurulmamıştır?

A)Efes    B) Milet    C) Truva    D) Amisos    E) Sard 

2.Aşağıdaki olaylardan hangisi Türkiye’nin orta doğudaki jeopolitik önemini daha az etkilemiştir?

A)Süveyş Kanalının açılması

B)ümit Bumu’nun bulunması

C)Orta Doğu’da petrolün bulunması

D)Panama Kanalı’nın açılması

E)GAP projesinin yapılması 

3.Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi Türkiye’nin stratejik ve jeopolitik önemini artırmaktadır?

A)Doğal gaz    B) Taş kömürü    C) Mermer    D) Magnezyum    E) Su 

4.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumuyla açıklanamaz?

A)üç tarafının denizlerle çevrili olması

B)Transit taşımacılığın gelişmiş olması

C)Doğuya doğru yükselti ve engebenin artması

D)Yaz mevsimindeki sıcaklık ortalamalarının yüksek olması

E)Deprem tehlikesinin fazla olması

5.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik önemini artıran bir unsur değildir? 

A)Boğazların bulunması

B)üç tarafın denizlerle çevrili olması

C)Dağların uzanış yönü

D)Farklı kültür bölgelerine komşu olması

E)Zengin petrol kaynaklan bölgelerine komşu olması

6.Balkanlar’da en fazla Türk azınlığın yaşadığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yunanistan              B) Bulgaristan    C) Arnavutluk      

D) Bosna-Hersek         E) Makedonya 

7.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin görevi konumunun sonuçlarındandır?

A)Doğusu ile batısı arasında 76 dk yerel saat farkının olması

B)Ortalama yükseltisinin fazla olması

C)Uluslararası 2.saat diliminde yer alması

D)Kuzey Yarımküre’de orta kuşakta yer alması

E)Güney sektörlü rüzgârların sıcaklığı yükseltilmesi

8.İstanbul ve Çanakkale boğazlarının işlek bir deniz yolu olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha azdır? 

A)Büyük denizleri birbirine bağlaması

B)Sıcak denizleri soğuk denizlere bağlaması

C)Nüfus yoğunluğu fazla olan yerlere yakın olması

D)Çevresi ile kara ve deniz yolu bağlantısının bulunması

E)Endüstri bakımından gelişmiş ülkelere yakın olması

Not:Tartışmaya açık çok da doğru bulduğumuz bir soru değil…Hocam uyarınız için teşekkür ederiz.Cevap olarak verdğiniz şık daha mantıklı geldiği için gerekli düzeltme yapılmıştır... 

9.Türkiye; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı,

İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Karadeniz’in Akdeniz’e bağlandığı önemli kara ve deniz yolları üzerindedir.

Bu durum Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanır?

A) Matematik konumuyla             B) Yer şekilleriyle          C)  Görevi konumuyla

D) Orta kuşakta bulunmasıyla      E) Genç oluşumlu olmasıyla 

10.Herhangi bir ülkenin dünya üzerinde bulunduğu alanın askerî, siyasi, kültürel,

ekonomik bakımdan önemi jeopolitik konumunu ifade eder.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin jeopolitik önemini artıran etkenler arasında gösterilebilir?

A)Hazar ve Orta Doğu petrol bölgelerine yakın olması

B)Ortalama yükseltisinin fazla olması

C)İklim çeşitliliğinin fazla olması

D)Farklı denizlere kıyısı olması

E)Orta kuşakta yer alması 

11.Türkiye’nin en önemli projesi olan GAP’tan dolayı ortaya çıkan su yetersizliği nedeniyle aşağıdaki ülkelerden hangileriyle ülkemiz arasında zaman zaman sorun yaşanmaktadır?

A) İran-Irak    B) Suriye-Irak      C) Suriye-İran      D) Suriye-Ermenistan   

E) Ermenistan-Irak 

12.Aşağıdakilerden hangisi bir Balkan ülkesi değildir?

A) Yunanistan    B) Türkiye  C) Bosna-Hersek  

D) Bulgaristan   E) Avusturya 

13.Kafkas ülkeleri, Karadeniz ile Hazar denizi arasındaki Kafkas dağlarının uzandığı bölgede yer alır.

Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangileri Kafkas ülkelerini oluşturur?

I.Azerbaycan II. Moldova III. Ermenistan IV. Kazakistan V. Gürcistan

A) I-II-IV         B) II-V    C) I-III-V     D) III-IV      E) III-IV-V24409
0
0
Yorum Yaz