12.SINIF SAYFA 189 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI

2009-04-19 23:45:00


12.SINIF SAYFA 189 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI

 

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

 

1.Küresel düzeydeki örgütlerin dünya barışına katkısını örnekler vererek

belirtiniz.

 

Dünyada mevcut savaşların önlenmesi ekonomiden kaynaklı sıkıntıların ülkeler bazında yol açtığı sorunların diğer ülkeler ile ilişkileri etkileyerek daha da olumsuz sonuçlar doğurmasını engellemek,dünyadaki mevcut enerji kaynaklarının paylaşımında ortak bir paydanın bulunabilmesi özellikle bu kaynakların paylaşımında suçu olmayan sivil halkın daha az etkilenmesi amacıyla bu örgütler devreye girerler.

 

Ekonomik anlamda IMF (Uluslar arası para fonu)’nin ekonomik anlamda zor ülkelere verdiği destekler,Yine sıcak çatışma bölgeleri içerisinde sivil halkın daha az zarar görmesi için birleşmiş milletler ve Nato’nun yapmış olduğu müdehaleler.Aden Körfezine korsanlara karşı ve Afganistan’daki mevcut karışıklıklar için  gönderilen Nato kuvvetlerinin gönderilmesi,Bosna’ya gecikmelide olsa yapılan müdehale örnek verilebilir.

 

2.Küresel düzeydeki örgütlerin ortaya çıkmasında hangi olaylar etkili olmuştur?

 

1.ve 2.dünya savaşının sonrasında ortaya çıkan acı tablo maddi manevi kayıplar ,şehirlerin yerlebir olması çok sayıda sivilin ölmesi psikolojik yıkım dünya ülkeleri içerisinde benzer durumların ortaya çıkmamasını amaçlayan sorunları daha uzlaşmacı çözmeyi hedefleyen siyasi ,askeri,ekonomik örgütlerin ortaya çıkmasına vesile olmuştur...

 

 

3.Gelecekte hangi alanda faaliyet gösteren küresel örgütler yaygınlaşacaktır?

Neden?

 

Yine dünya sorunlarının çözülmesi üzerine mevcut askeri ve ekonomik oluşumların yanında küresel ısınmaya yönelik,çevre kirliliği üzerine ,doğal kaynakların paylaşımı,Su kaynakları üzerine benzer kuruluşlar kurulabilir.

 

 

 

4.Karadeniz Ekonomik İş birliği Teşkilatının kuruluş gerekçesini belirterek bu

kuruluşun ülkemiz için önemini söyleyiniz.

 

Bu soru kitabınızda sayfa 183 ‘de KEİ konu başlığı altında açıklanmıştır.Türkiye için önemi ülkemizin Karadeniz kıyılarının güvenliği ekonomik zenginliğinin en iyi şekilde değerlendirilmesi  ve bölge siyasetinde etkin ülke olması açısından önemlidir.

 

5.NAFTA ile AB'nin kuruluş gerekçesi ile faaliyetleri arasındaki benzerlikleri

nelerdir?

 

Kuruluş gerekçeleri bulundukları bölge içerisindeki ülkeler arasında ekonomik işbirliğinin ve gelişmişliğin desteklenmesi için ülkelerin birbirlerine sağladıkları kolaylıkları içerir.

 

Ekonomik yönden güçlenmek büyümek temel amaçtır.Faaliyet olarak gümrük birliğinin uygulanması ekonomik politikaların ortak paydalar doğrultusunda gelişmesi ve oluşturulması hedeflenir bu doğrultuda çalışmalar yapılır.Ekonominin yanında ortak güvenlik hedeflenir.

 

 

 

Aşağıdaki çoktan seçme soruları cevaplandırınız.

1.Aşağıdakilerden hangisi, 9-14 Eylül 1960 tarihinde bir dizi konferans Sonucunda kurulan petrol ihraç eden ülkeler örgütüne (OPEC)üye değildir?

 

A)Kuveyt    B)ABD    C)Cezayir    D)İran    E)Nijerya

 

2."Örgütün amacı, üye ülkeler arasında ekonomik ilişkilerde sürekli bir iş birliği sağlamak ve ortak bir kalkınma planı hazırlamaktır. Kuruluşundan beri Türkiye'nin de üye olduğu örgütün günümüzde 24 üyesi vardır."

 

Bu bilgilere göre, söz konusu iş birliği ve kalkınma örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

A)AB    B)AGİT    C)OECD    D)BM    E)EFTA

 

3."Birleşmiş Milletler Örgütünün ana organından biri de Güvenlik Konseyi'dir. GüvenlikKonseyi 15 üyeden oluşur ve bunların beş tanesi daimi üyedir."

 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ulusal sorunlar dışındaki konularda karar alınırken veto hakkına sahip beş daimi üyeden biri değildir?

 

A)Çin    B)İngiltere    C)Almanya    D)ABD    E)Rusya Federasyonu

 

4."1949 yılında kurulan bir savunma örgütüdür. Türkiye 18 Şubat 1952'de örgüte Üye olmuştur."

Yukarıdaki bilgiye göre, söz konusu uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A)BM    B)AB    C)AGİT    D)NATO    E)İKÖ

 

5.Uluslararası ödemelerini sağlamakta güçlük çeken ülkelere kredi vererek bu Ülkelerin ekonomik sıkıntılarını gidermelerine yardımcı olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)IMF    B)AB    C)AGİT    D)OPEC    E)NATO

 

6.Türkiye aşağıdaki uluslararası örgütlerden hangisine üye değildir?

 

A)NATO    B)BM    C)İKÖ    D)AGİT   E)AB

 

7. "1945 yılında kurulan ve Türkiye'nin de üye olduğu Birleşmiş Milletler Örgütü 4 ana organdan oluşur."

 

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

 

A)Kuzey Atlantik Konseyi       B)Ekonomik ve sosyal konsey   

C)Güvenlik Konseyi               D)Uluslararası Adalet Divanı   

E)Genel kurul24385
0
0
Yorum Yaz