DÜNDEN BUGÜNE GEÇİM TARZLARI

2013-03-06 23:16:00
DÜNDEN BUGÜNE GEÇİM TARZLARI |  görsel 1

 

DÜNDEN BUGÜNE GEÇİM TARZLARI

Geçmişten günümüze kadar olan dönemde in­sanların geçim kaynakları sürekli değişikliğe uğramış­tır. İnsanların geçim tarzları, toplumsal ve ekonomik değişimlere neden olmuştur. Geçim tarzlarındaki de­ğişimi şu şekilde sınıflandırabiliriz:

1. Tarım Devrimi Öncesi

2. Tarım Devrimi Sonrası

3. Sanayi Devrimi Sonrası

4. Bilgi Çağı

1. Tarım Devrimi Öncesi

Tarım öncesi dönemde insanlar doğayı tanıma­ya doğada var olmaya çalışmışlardır. Beslenme ve barınma ihtiyaçları için çabalamışlardır. Küçük grup­lar halinde ve göçebe olarak yaşamışlardır. Barınak olarak mağaraları ve ağaç kovuklarını kullanmışlardır. Geçim tarzları arasında avcılık ve toplayıcılık vardır. Tarım devrimi öncesi yaklaşık 1 milyon yıl boyunca sürmüştür.

 

2. Tarım Devrimi Sonrası

Tarım devrimi sonrasında tarımsal faaliyetlerin yapıldığı, hayvanların evcilleştirildiği görülür. İnsan­ların yaşam biçiminde büyük değişiklikler meydana gelmiştir.

Bu çağda avcılığın yerini hayvancılık, toplayıcılı­ğın yerini tarım almıştır. İnsanlar tarımla uğraşmaya başladıkları için yerleşik hayata geçmiş, mağara ve ağaç kovuklarını bırakıp, tarım topraklarının etrafı­na evler yapmaya başlamışlardır. Evlerin yapılmaya başlamasıyla küçük köyler ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu dönemde tarımdan elde edilen ihtiyaç fazlası ürünü elinde tutan bir kral, bu ihtiyaç fazlası ürünü denetle­yen yönetici bir sınıf ve din temsilcisi ortaya çıkmıştır.

Böylece;

Kral,

Yönetici sınıf,

Din temsilcisi,

Zanaatkarlar,

Çiftçilerden oluşan bir sosyal tabakalaşma oluş­muştur.

Bu dönemde ilk ticari faaliyetler görülür. Ekono­mide oluşan bu yenilikler toplumsal yapıyı da etkile­miştir. İnsanlar arasındaki etkileşim artmış, yeni kül­türler ortaya çıkmıştır.

3.Sanayi Devrimi Sonrası

Tarım devriminde ortaya çıkan gelişmeler Sanayi Devrimi'nin temellerini atmıştır. 15. ve 16. yüzyıllar bir çok keşfin ve icadın yapıldığı çağlardır. Denizciliğin ilerlemesi yeni kıtaların keşfine neden olmuştur. Ti­caretin yaygınlaşması, ticaretle uğraşanların sayısı­nı da artırmıştır. 18. yüzyılda bilimsel buluşlar, insan gücü yerini buhar gücünün almasına neden olmuştur. Böylece hızla fabrikalar kurulmuş, ekonomik faaliyet türleri çeşitlenmiştir. Kentlere hızlı bir şekilde göçler artmış, aldığı göçler nedeniyle kentler büyümüş ve beraberinde birçok sorunu doğurmuştur.

Ekonominin bu denli büyümesi gelir dağılışını dengesizleştirmiş ve sosyal sınıflar giderek artmıştır. Fabrikalara hammadde aktarımı ya da üretilen ürünlerin dağıtılması ulaşımın gelişmesine neden olmuştur. Kır ve kent ayrımı hızlanmış, kentlerde çevre, hava, gürültü kirliliği artmış, trafik sorunları yaşanmaya başlanmış, konut sıkıntısı oluşmuştur. Sanayileşme büyük bir gelişme yaratırken beraberinde birçok sorun doğurmuştur. İnsanlar bu sorunlarla baş edebilmek amacıyla çeşitli önlemler almış, ancak her insanın aynı derecede duyarlılığa sahip olmaması bu sorunların artmasına neden olmuştur.

4.Bilgi Çağı

Bilgi çağı bilim, eğitim, öğretim, ticaret, yönetim ve serbest alanlarda çalışanların çoğaldığı dönemdir. Bilgi çağının ve bilgi toplumunun en belirgin özelliği yoğun bilgi üretimi ve yoğun bilgi tüketimidir. Bu çağ­da özellikle bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler göze çarpmaktadır. Her geçen gün yeni buluşlar ortaya çıkmaktadır. Biyoteknoloji, uzay, gen, bilişim sistem­lerinin gelişimi insan aklını zorlayıcı düzeydedir. Bu çağda, üretilen ve tüketilen bilgi diğer bütün çağlar­da üretilen ve tüketilen bilginin toplamından çok daha fazladır. Üretilen bilginin artması da yeni iş alanlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Biyoteknoloji, ro­botlar, bilgi iletişim teknolojileri, uydular, dijital iletişim, stratejik planlama, web güvenlik, enerji mühendisliği genetik mühendisliği, yazılım mühendisliği, nükleer uzmanlığı, elektronik gazetecilik, nano yapı mühen­disliği gibi birçok iş alanı ortaya çıkmıştır. İnsanlar ge­lişen bu çağa uyum sağlamaya çalışmaktadır.

5442
0
0
Yorum Yaz