GÖÇLERİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI

2008-08-29 09:19:00

 

GÖÇLER ,GÖÇLERİN  NEDENLERİ VE SONUÇLARI

GÖÇLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Göçe daha çok erkekler katılmaktadır.

Göçe genellikle 14/65 yaş arasındaki olgun nüfus katılmaktadır.

 Uluslar arası göçler genellikle gelişmemiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru gerçekleşmektedir.

 Göçlerin fazla olduğu ülkelerde iç karışıklıklar, ekonomik yetersizlikler ve savaşlar görülmektedir.

Göçlerin en temel nedeni ekonomik faktörlerdir.

Göçler genellikle kademeli olarak gerçekleşmektedir.Yani bireyler önce bir merkeze daha sonra daha gelişmiş olan başka bir merkeze doğru hareket etmektedir.

Göçler genellikle kırdan kente doğru gerçekleşmektedir.

GÖÇLERİN NEDENLERİ:

DOĞAL NEDENLER:

Göçlerin coğrafya açısından önemi:

1- Nüfusu artırma ve azaltma etkisi vardır. Bir bölgedeki nüfusun, artmasında veya azalmasında göçlerin büyük etkisi vardır.(İç göçlerde ülke nüfusunda artışa neden olmaz)
2-Nüfusun dağılışını etkileyerek coğrafyayı değiştirmektedir. Bu yüzden de coğrafyanın konusunu oluşturur.
 
 
 
 
OLUŞUM NEDENLERİNE GÖRE GÖÇLER

İsteğe Bağlı Göçler

 

1. Gönüllü Göç:
İnsanların bulundukları alanı kendi iradeleri ile terk etmeleridir.
Bu göçlerin oluşumunda çekici faktörlerin etkisi vardır.
 
 
 
 
 
Gönüllü göçe neden olan çekici faktörler:
İnsanların içinde bulunduğu standartları yükseltme isteği
Daha iyi eğitim alma isteği
Sağlık alışveriş gibi sosyal hizmetlerden daha iyi yararlanma isteği
Kariyer yapma isteği
Daha yüksek ücretli bir iş bulma isteği
Kişisel özgürlük ve inançları daha iyi yaşama isteği
Arkadaş, aile, akraba ve aynı kültürdeki insanlarla birlikte olma isteği
 
 
 
 
 
2. Zorunlu Göç:
İnsanların bulundukları yeri kendi iradeleri dışında terk etmeleridir.
Bu göçlerin oluşumunda itici faktörlerin etkisi vardır.
 
 
 
 
 
Zorunlu göçe neden olan itici faktörler şunlardır:
Savaşlar
Doğal afetler
Sosyal hizmetlerin yetersizliği
Temel ihtiyaçların karşılanmasındaki zorluklar
İşsizlik
Dini, siyasi ve etnik baskılar
Güvenlik ihtiyacı
Baraj ve yol yapımı gibi devlet planlarının
 
 
 
 
MÜLTECİ:
 Mülteci sığınan anlamına gelir. Irkı, dini, milliye-ti belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konu-sunda bir korku taşıyan, bu yüzden ülkesinden ayrılan, korkusu nedeniyle geri dönmeyen veya dönmek istemeyen kişi anlamına gelir. Mülteci için sığındığı ülkenin güvenli olması gerekir.
 
 
 
 
SÜRESİNE GÖRE GÖÇLER
 
 
 
 
1.Mevsimlik (Geçici) Göçler:
İnsanların tarım, hayvancılık ve turizm gibi
2.Sürekli Göçler:
İnsanların siyasi, sosyal, ekonomik ve doğal nedenlerle bulundukları yeri sürekli terk etmeleridir.
Gönüllü olabileceği gibi zorunlu da olabilir.
 
 
 
 
 
MESAFESİNE GÖRE GÖÇLER
 
 
 
1. İç Göç:
Ülke sınırları içerisinde gerçekleşen göçlerdir.
Sürekli olabilecekleri gibi geçici de olabilirler
Ticaret ve sanayinin geliştiği bölgeler, verimli tarım alanları, zengin maden yataklarına sahip alanlar. turizm açısından cazip merkezler ve kültür kentleri göç çeken merkezlerdir.
 
 
 
 
İç Göçün Nedenleri
1. Kırsal kesimde hızlı nüfus artışı.
2. Kırsal alanda iş imkanlarının yetersiz olması.
3. Eğitim, sağlık, kültür hizmetlerinin yetersizliği.
4. Tarım topraklarının miras yoluyla parçalanması.
5. Tarımda makineleşme.
6. Kentlerin sunduğu imkanların cazipliği.
 
 
 
 
İç Göçün Sonuçları
1. Nüfus ülke geneline dengesiz dağılır.
2. Yatırımlar dengesiz dağılır.
3. Göç alan yerlerde çevre, hava, gürültü kirliliği artar.
4. Göç alan yerlerde eğitim, sağlık hizmetleri yetersiz kalır.
5. Kültürel çatışmalar artar.
6. Çarpık kentleşme görülür(Gecekondulaşma
 
 
 
 
İç göçler;
Kırdan kente
Kırdan Kıra
Kentten kıra
Kentten kente doğru Gerçekleşir.
 
 
 
 
 
2. Dış Göçler
Ülke dışına gerçekleşen göçlerdir.
Sürekli olabilecekleri gibi geçici de olabilirler.
 
 
GÖÇ ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ
 

1-KAVİMLER GÖÇÜ:

Tarihteki en büyük kitlesel göç hareketlerinden biridir.

4. yüzyılın sonlarına doğru değişen iklim şartları Orta Asya'yı olumsuz etkilemiştir.

Bunun sonucunda genelini Türklerin oluşturduğu kavimler Dünya'nın değişik bölgelerine göç etmeye başlamıştır.

Bu göç sırasında kuzeye gidenler Sibirya'ya, doğuya gidenler Çin ve Uzak

Doğuya, güneye gidenler Hindistan, Afganistan ve Çin'e, batıya gidenler ise Karadeniz'in kuzeyine ve Avrupa'ya göç etmişlerdir.

Avrupa'ya gidenler bugünkü Macaristan dolaylarına yerleşmişler ve buradaki kavimlerin yerlerinin değişmesine neden olduğu için bu göç hareketine Kavimler Göçü denilmiştir.

Bu göçlerin sonunda Avrupa'nın siyasi yapısı değişmiş ve günümüz Avrupasının temelleri atılmıştır.

Orta Asya Göçleri

 

Tarihteki en önemli kitlesel göç hareketidir.
 
 
 
4 yy. gerçekleşen bu göçün nedenleri
Boylar arası mücadele
Çin baskısı
Kuraklaşan iklim
Artan nüfusa yeni yerler bulma isteği
Ekonomik zorluklar Gibi nedenler sayılabilir.
 
 
 
Bu nedenler ile göç eden Türk kavimleri şu yolları kullanmıştır;
 

Kuzeye gidenler Sibirya’ya
Güneye gidenler Hindistan ve Afganistan,Çin’e
Doğuya gidenler Uzak Doğu, Çin’e
Batıya gidenlerin bir kısmı Hazar Gölü Kuzeyinden Avrupa’ya bir kısmı ise Hazar Gölü güneyinden Anadolu, Mısır, İran ve Irak’a gitmişlerdir.
Atın evcilleştirilmiş olması, araba ve tekerleğin bilinmesi bu göçleri
kolaylaştırmıştır.
 
 
 
 
2-YENİDÜNYA GÖÇLERİ
Kilise baskısı ile oluşturulan Haçlı orduları her ne kadar amaçlarına ulaşamadılarsa da bu olumsuz durumdan pusulayı bularak yarar sağlamayı
bildiler.
 
 
Yenidünya göçlerinin ortaya çıkmasında ;
Siyasi ve dini baskılar
Özgür yaşama isteği
Macera arayışı
Ekonomik nedenler
Coğrafi bilgilerdeki artış gibi faktörler etkili olmuştur.
 
 
 
 
 
Avrupalılar yeni kıtalarda neden koloniler kurmuştur?
Yeni keşfedilen kıtalarda veya kara parçalarında bulunan değerli maden, kaynak vb yeraltı ve yer üstü kaynaklarını ele geçirmek.
 
 
 
Ayrıca kıtaya göç eden kendi milletlerinden insanların birada tutunup bu topraklara sahip olmalarını sağlamaktır.
 
 
Buralarda kendi kültürlerinin yerleşmeleri ve devamını da sağlamaktır.Yani bir amacı ekonomik, bir amacı da siyasi ve kültürel (sosyal) çıkarları sağlamaktır.
 
 
 
Coğrafya bilgilerini ilerleten Magellan, Kristof Kolomb, Vasco Dö Gama, Bertelmi Diaz gibi pek çok denizci 19 yy. sonlarına doğru Hindistan-Afrika, Amerika ve Avustralya (Okyanusya) gibi yerleri keşfederek burada pek çok koloni kurmuşlardır.
 
 
 
İngilizler Kuzey Amerika, Hindistan, Yeni Zelanda ve Afrika’nın bazı yerlerinde
Fransızlar Kuzey Amerika ve Güney Amerika’nın kuzeyi ile Afrika’nın bazı
yerlerinde İspanyollar Brezilya hariç Güney Amerika’da Portekizler Brezilya ve Kuzey Afrika’da koloni kurmuşlardır.
 
Bu ülkeler kolonilerinden topladığı bir çok insanı kendi ülkelerinde köle olarak kullanmak için zorla göç ettirmişlerdir.
 
Yeni dünya göçlerinin oluşmasında çekici ve itici faktörler birlikte etkili olmuştur.
 
 
 
 
 
3-MÜBADELE GÖÇLERİ
Mübadele değiş-tokuş, takas ve değişim gibi anlamlar taşımaktadır. Dolayısıyla bu göçlerde ülkelerin karşılıklı göç vermeleri söz konusudur.
 
Bir antlaşmanın esaslarına dayanarak yapılır.
Bu göçler zorunlu göç kapsamındadır.
Kurtuluş savaşı sonrası Türk-Yunan Mübadelesi, Kıbrıs Barış Harekatı sonrası
Türk-Rum Mübadelesi, 1947 yılında
Hindistan ve Pakistan’ın ayrılması ile Hindu- Müslüman Mübadelesi bu göçlere örnektir.
 
 
 
 
4-MÜLTECİ GÖÇÜ
Siyasi, dini etnik baskılar ile savaşlar sonucu başka ülkelere göç edenlere mülteci bu göçlere ise mülteci göçü adı verilir.
 
Mülteci diğer anlamıyla sığınmacı olduğu için bu göçlere sığınma göçleri de denilebilir.Bu göçler zorunlu göç kapsamındadır. II. Dünya Savaşı sonrası Nazi zulmünden kaçan Yahudilerin Filistin’e sığınması, 1989 yılında Bulgar Hükümeti baskısından kaçan Bulgar Türkler ile 1997 Yugoslavya’nın soykırımından kaçan Boşnakların Türkiye’ye sığınması bu göçlere örnek verilebilir.
 
 
 
5-İŞÇİ GÖÇLERİ
İşsizliğin fazla olduğu gelişmemiş veyagelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkeleredoğru yapılan göçlerdir.
 
Bu göçlerin oluşmasında itici faktörler etkilidir.
 
II. Dünya Savaşı sonrası işçi gücünü büyükölçüde yitiren ve ekonomileri bozulan Almanya, Belçika, Avusturya ve Fransa gibiülkeler ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmekiçin 1952-1954 yılları arasında işçi göçü antlaşmaları imzaladılar.
 
Bu ülkeler Türkiye, Yunanistan, Portekiz veİspanya gibi ülkelerden işçi göçü aldılar.
 
Ülkemiz ilk göçünü Almanya’ya daha sonra diğer Avrupa ülkeleri, Arap ülkeleri, Rusya veOrta Asya ülkelerine göndermiştir.
 
 
 
İşçi göçünün nedenleri;
İşsizlik
İstihdam sorunları
Gelir dağılımındaki düzensizlikler
Yatırım eksikliği
Nüfus artış hızının yüksek olması
Düşük işçi ücretleri
 
 
 
 
İşçi göçünün olumlu sonuçları:
Ülkelerin ve kültürlerinin başka ülkelercetanınmasını sağlar
Ülkeyi yurt dışında temsil olanağı sağlar
Ülkeye döviz girdisi sağlar
Ülkedeki istihdam yükünü hafifletir.
 
 
 
 
İşçi göçünün olumsuz sonuçları:
Nitelikli ve iş görür eleman kaybı
Göç eden ailelerde kültür çatışması vekültürel yozlaşma
Yabancı ülkelerde doğan çocukların milli kültür ve tarihinden uzak kalmaları 
 
 
 
 
BEYİN GÖÇÜ
İyi eğitilmiş ve belli bir alanda uzmanlaşmış,ülkedeki bilim ve tekniğin gelişmesine katkısağlayacak nitelikli (vasıflı) elemanların ülkelerini terk etmesidir.
Bu göç yeni çıkmış bir olgu olmamasınarağmen günümüz koşullarda göç veren ülkelere büyük zararlar sağlamaktadır.
Nedeni ülkeler arası gelişmişlik farkının günümüzde daha fazla olması ve budurumda göç veren ülkenin düşük olankalkınma hızını daha çok düşürmesidir.Sonuç olarak bu göçler ülkeler arasıgelişmişlik farkını daha çok arttırmaktadır.
 
 
 
En çok Beyin göçü veren ülkeler:
Hindistan, Pakistan, Çin, Atlas ülkeleri (Fas-Cezayir-Tunus), Orta Asya TürkCumhuriyetleri

En çok Beyin göçü alan ülkeler:

Hem Beyin göçü alan hem de veren ülke;Kanada

Beyin göçünün nedenleri:

Düşük ücret

Bilimsel projelerin desteklenememesi

Uygunsuz çalışma koşulları

Mesleğe uygun iş bulunamaması

İşyerlerindeki adaletsiz uygulamalar

Siyasi baskılar (Sosyal bilimleralanlarında)

 

İnternet ortamından düzenlenmiştir.Resimler Mehmet Ali Ercan hocamızın sunumlarından alınmış emek dolu çalışmaları için kendisine çok teşekkür ediyoruz.

www.cografyakulubu.com

 

159311
0
0
Yorum Yaz