LİSE -2- COĞRAFYA KONU ANLATIMLARI

2013-02-15 15:26:00

     LİSE 2 COĞRAFYA KONULARI YERKABUĞUNUN MALZEMESİ TAŞLAR VE ÖZELLİKLERİ LEVHALAR VE LEVHA TEKTONİĞİ VOLKANİZMA VE DEPREM KUŞAKLARI DOĞADA ÜÇ UNSUR SULAR-DENİZ OKYANUSLAR-AKARSULAR-GÖLLER-YERALTI SULARI DOĞADA ÜÇ UNSUR TOPRAK -TOPRAK OLUŞUMU-TOPRAK ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ DOĞADA  ÜÇ UNSUR BİTKİ -BİTKİ ÖRTÜSÜ DAĞILIŞI İKLİMLER VE ÖZELLİKLERİ NÜFUSUN ÖZELLİKLERİ,NÜFUS SAYIMLARI,NÜFUSUN TARİHSEL GELİŞİMİ NÜFUS DAĞILIŞI VE DAĞILIŞI ETKİLEYEN ETMENLER ,DÜNYADA SIK VE SEYREK NÜFUSLU ALANLAR NÜFUS ARTIŞI,NÜFUS POLİTİKALARI,NÜFUS ARTIŞININ OLUMLU OLUMSUZ SONUÇLARI NÜFUS PİRAMİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ,NÜFUS YOĞUNLUKLARI GÖÇLER SEBEP VE SONUÇLARI DÜNDEN BUGÜNE GEÇİM TARZLARI EKONOMİK FAAİLYET KOLLARININ SINIFLANDIRILMASI TÜRKİYE'NİN YERŞEKİLLERİ VE ÖZELLİKLERİ (DAĞLARI) TÜRKİYE'NİN PLATOLARI VE OVALARI TÜRKİYE'DE DIŞ KUVVETLER AKARSULAR TÜRKİYE'DE RÜZGAR AŞINDIRMA BİRİKTİRME ŞEKİLLERİ TÜRKİYE'DE KARSTİK AŞINDIRMA BİRİKTİRME ŞEKİLLERİ TÜRKİYE'DE DALGA AŞINIM BİRİKİM KIYI TİPLERİ TÜRKİYE İKLİMİ VE TÜRKİYE İKLİM ELEMANLARI,İKLİMİ ETKİLEYEN ETMENLER,   wwww.cografyalise.com sitesinde sol tarafta lise 2 bölümünde düzenlenen lise 2 konularını bulabilirsiniz... ... Devamı

NÜFUS PİRAMİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

2008-08-28 10:27:00

NÜFUS PİRAMİTLERİHerhangi bir yerin nüfus özelliklerini göstermede temel amaçlardan biride nüfusun yaş ve cinsiyet yapısını gösteren piramitlerdir.Ayrıca bir ülkenin veya bölgenin nüfus piramitlerine bakılarak o alandaki nüfus hareketleri,nüfus özellikleri,yaş gurupları,cinsiyet durumu ekonomik alanın özellikleri hakkında bilgi sahibi olunabilir. Nüfus Piramitlerinin Anlattıkları 1.     Nüfus sayısını 2.     Cinsiyet durumunu 3.     Nüfusun yaş gruplarına dağılımını 4.     Ortalama yaşam süresini 5.     Doğum ve Ölüm oranlarını 6.     Nüfustaki hareketlenmeleri hakkında bize bilgi verir. Bizde bu bilgileri kullanarak ülke hakkında tahminlerde ve yorumlarda bulunabiliriz. Piramitler ülkelerin gelişmişlik düzeyiyle doğrudan ilgilidir. Ülkelerin ekonomik durumu, aynı zamanda sağlık ve eğitim seviyeleri ile ilgili fikir verir.Nüfus piramitleri, bir ülkenin geri kalmış, gelişmekte olan yada gelişmiş olduğunun bir göstergesidir.Nüfus piramitleri ülke nüfusunun cinsiyet dağılımı hakkında bilgi verir. GERİ KALMIŞ ÜLKE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE GELİŞMİŞ SANAYİ ÜLKESİ GELİŞMİŞ VE NÜFUS AZALTICI POLİTİKA UYGULAYAN ÜLKE GELİŞMİŞ NÜFUS ARTTIRMAYA ÇALIŞAN ÜLKE Nüfusun yaş guruplarına göre dağılışı: Nüfus piramitlerinde yaş gurupları genel olarak 0-14yaş arası çocuk15-64 yaş arası yetişkin 65 yaş üzeride yaşlı nüfus olarak kabul edilir. Nüfusun yaş guruplarına göre sayısının bilinmesi insanların ihtiyaçlarını ve sosyal durumlarını belirlemek bakımından önemlidir.Çünkü nüfus ,yaş itibariyle çalışan ve çalışmayan (bağ... Devamı

NÜFUSUNUN ALANSAL DAĞILIŞI ,NÜFUS DAĞILIŞINI ETKİLEYEN ETMENLER

2008-08-27 11:52:00

  DÜNYA NÜFUSUNUN ALANSAL DAĞILIŞI NÜFUS DAĞILIŞINDA ETKİLİ FAKTÖRLER Dünya genelinde nüfus dağılışı düzenli değildir.Dünya genelinde nüfus dağılışında etkili olan doğal ve beşeri pek çok sebep vardır.Bu sebepler dolayısıyla dünya üzerinde bazı alanlar sık nüfuslanmışken bazı alanlar ise seyrek nüfuslanmıştır. Nüfus dağılışında doğal koşulların belirleyici olduğu ülkeler ve bölgeler genellikle ekonomik  bakımdan az gelişmiş ülkeler olarak karşımıza çıkmaktadır. 1. DOĞAL FAKTÖRLER İklim: İklim elemanlarından  SICAKLIK ve  YAĞIŞ nüfus dağılışında en etkili olanlardır. Ilıman ve yeterli yağış alan yerler sık nüfusludur. Dünya nüfusunun zaten çoğu ılıman iklim kuşağında yaşar. İklim koşullarının insan yaşamına uygun olmadığı soğuk iklim, çöl iklimi, karasal iklim, çok aşırı sıcak ve yağışlı ekvatoral iklimle kutup altı iklim bölgeleri seyrek nüfusludur. Yer şekilleri (Topografik özellikler): Yükselti: Genel olarak yükselti arttıkça nüfus yoğunluğu azalır. Dağlık alanlarda nüfus az ve dağınıktır. Yüksek dağ ve platolarda 1500 m ‘den sonrası yaklaşık olarak boştur.Bunun nedeni,kışların uzun yazların kısa sürmesi, tarımsal etkinliklerin kısıtlanmasıdır. Ulaşım güçlükleri de nüfuslanmanın az olmasında etkilidir. Örnek; Dünya üzerinde Alp-Himalaya Dağları seyrek nüfusludur.Ekvatoral bölgede alçak kesimler (1000 m’nin altındaki yerler) çok yağışlı, nemli ve sıcak olmasından dolayı bu bölgelerde nüfus, iklim koşullarının elverişli olduğu yüksek kesimlerde toplanmıştır. Dağlık alanlar genellikle yerleşmeyi kısıtlayıcı etkide bulunurlar. Eğim ve Bakı: Dünyada eğimi az olan ve düz alanları sık nüfuslu... Devamı

NÜFUS NE NÜFUS SAYIMLARI,NÜFUSUN TARİHSEL GELİŞİMİ

2008-08-26 11:15:00

  NÜFUS VE NÜFUS SAYIMLARI NÜFUS Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus adı verilir.Nüfus bilimini inceleyen coğrafyaya yardımcı bilim dalı DEMOGRAFİ bilimidir. Nüfusun beslenme, barınma, eğitim ve sağlık gibi ihtiyaçlarına yönelik yatırımlar ise DEMOGRAFİK YATIRIM adı verilir.Bu yatırımları fazla olan ülkelerin genç nüfusları fazladır ve dolayısıyla bu ülkeler gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkeler  statüsündedir. NÜFUSUN YAPISI Yaş Yapısı, Cinsiyet, Eğitim Durumu, Doğum Oranı, Ölüm Oranı, Kır - Kent Nüfusu, Ortalama Ömür, Yaş Yapısı ( Yaş Gruplarına göre )  0 - 14, 15 - 64, 65+ ..... şeklinde sınıflandırılır. 0 - 14 yaş grubu çocuk nüfus, 15-64 yaş grubu ol­gun nüfus, 65 yaş ve yukarısı yaşlı nüfus olarak ka­bul edilir. Geri kalmış ülkelerin nüfus artış hızı fazla olduğundan çocuk nüfusu, gelişmiş ülkelerin doğum oranı düşük olduğundan olgun ve yaşlı nüfusu faz­ladır. YAŞ BAĞIMLILIK ORANI: Çocuk ve yaşlı nüfus bağımlı nüfusu oluşturur.0 -14 yaş ve 65 + nüfus top-lamının 15- 64 yaş nüfusa oranı yaş bağımlılık oranını verir. Yaş bağımlılık oranının yüksek, aktif nüfusun az olması ülkelerin gelişi-mini olumsuz etkiler. Cinsiyet Yapısı  Genel olarak gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus içinde kadın nüfus oranı, erkek nüfus oranından fazladır.Göçler ve savaşlar da bir bölgedeki cinsiyet dağı­lımında dengesizlikler oluşturur. Göç veren ülkelerde ve bölgelerde kadın nüfusu fazla iken göç alan bölge­lerde ve ülkelerde erkek nüfus daha fazladır. Savaş geçiren ülkelerde de kadın nüfus oranı... Devamı

BİTKİ ÖRTÜSÜ DAĞILIŞI VE DÜNYADA İKLİMLER

2008-08-23 10:06:00

  BİTKİ TÜRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Yeryüzünde çok çeşitli iklim türleri buna bağlı ola­rak da birçok bitki toplulukları bulunmaktadır. Yeryü­zündeki farklı bitki toplulukları çeşitli faktörler sonucu ortaya çıkmıştır. BİTKİ TÜRLERİNİN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. İklim, 2. Yerşekilleri, 3. Toprak, 4. Biyolojik Faktörler. 1. İklim Bitkilerin gelişiminde en önemli etkiye sahip olan faktördür. İklim etkisi denildiğinde sıcaklık ve yağış koşulları dikkat çeker. Sıcaklık bitkilerin gelişmesinde olgunlaşmasında rol oynar. Tropikal ve orta kuşakta sıcaklık koşulları yeterli olduğundan birçok bitki türü yetişebilirken kutup kuşağında sıcaklık koşulları uy­gun olmadığı için bitkilere rastlanmaz. Yağışlı böl­gelerde nem miktarı fazla olduğundan gür bitkiler görülür. Kurak bölgelerde ise nem azlığından dolayı cılız bitkilere rastlanır. Sıcaklık ve yağış koşullarının yeterli olduğu alanlarda geniş yapraklı ve yaprakları­nı dökmeyen ağaçlar bulunurken, yarı kurak alanlarda ağaçlar sıcaklığın düştüğü dönemlerde yapraklarını dökerler, kurak alanlarda ise bitki örtüsü seyrekleşir. 2. Yerşekilleri Yerşekilleri; yükselti, bakı, eğim, dağların uzanışı gibi faktörlerle bitki örtüsünü etkiler. Yükseldikçe sıcaklık değerleri düşeceğinden bitki örtüsü kuşaklar oluşturur. Dağların bakı ya da denize dönük yamaçlarında bitki örtüsü gür olurken diğer yamaçlarda bitkiler cılız­laşır. Dağların denize göre konumuda nemli havanın iç kesimlere sokulmasını etkilediğinden bitki türlerini etkiler. Yağışın fazla olduğu alanlarda ormanlar den... Devamı

TOPRAK ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

2008-08-22 10:09:00

  DOĞADA ÜÇ UNSURTOPRAK (TOPRAK OLUŞUMU VE ÖZELLİKLERİ ÇEŞİTLERİ) TOPRAK Toprak, içerisinde organik ve mineral maddelerle, su ve hava bulunduran, ana kayanın fiziksel ve kimya­sal çözülmesiyle oluşan, yeryüzünü saran örtü taba­kasıdır. Toprak oluşumu için ana kayanın çözülmesi gerekir. Ana kaya üç şekilde çözülür. Fiziksel (mekanik) çözülme Kimyasal çözülme Biyolojik çözülme 1. Fiziksel Çözülme Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkından dolayı ısınma ve soğuma sonucunda taşların içinde bulunan mineraller sürekli genleşip büzülerek zaman­la birbirinden ayrılır. Böylece taşlar ufalanır. Bu tür çözülme kurak ve yarı kurak bölgelerde daha fazla görülür. Bu tür alanlarda toprak oluşumu uzun zaman alır. Dünya'da fiziksel çözülmenin en fazla olduğu yer günlük sıcaklık farkının fazla olduğu çöllerdir. 2. Kimyasal Çözülme Suyun bol olduğu nemli iklim bölgelerinde görü­len çözülmedir. Taşların bünyesinde bulunan ve suda çözülebilen maddelerin taştan ayrılmasıyla meydana gelir. Kimyasal ayrışma Dünya'da en fazla nemin ve sıcaklığın yüksek olduğu Ekvatoral kuşakta görülür. 3. Biyolojik (Organik) Çözülme Genellikle bitki köklerinin taş çatlaklarına sokul­ması ve büyürken çatlağı genişletmesi şeklinde olu­şan çözülmedir. TOPRAK OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. İklim Toprak oluşumunda en önemli faktördür. Fiziksel ... Devamı

DOĞADA ÜÇ UNSUR TOPRAK -TOPRAK OLUŞUMU ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

2008-08-21 16:00:00

  DOĞADA ÜÇ UNSURTOPRAK (TOPRAK OLUŞUMU VE ÖZELLİKLERİ ÇEŞİTLERİ) TOPRAK Toprak, içerisinde organik ve mineral maddelerle, su ve hava bulunduran, ana kayanın fiziksel ve kimya­sal çözülmesiyle oluşan, yeryüzünü saran örtü taba­kasıdır. Toprak oluşumu için ana kayanın çözülmesi gerekir. Ana kaya üç şekilde çözülür. Fiziksel (mekanik) çözülme Kimyasal çözülme Biyolojik çözülme 1. Fiziksel Çözülme Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkından dolayı ısınma ve soğuma sonucunda taşların içinde bulunan mineraller sürekli genleşip büzülerek zaman­la birbirinden ayrılır. Böylece taşlar ufalanır. Bu tür çözülme kurak ve yarı kurak bölgelerde daha fazla görülür. Bu tür alanlarda toprak oluşumu uzun zaman alır. Dünya'da fiziksel çözülmenin en fazla olduğu yer günlük sıcaklık farkının fazla olduğu çöllerdir. 2. Kimyasal Çözülme Suyun bol olduğu nemli iklim bölgelerinde görü­len çözülmedir. Taşların bünyesinde bulunan ve suda çözülebilen maddelerin taştan ayrılmasıyla meydana gelir. Kimyasal ayrışma Dünya'da en fazla nemin ve sıcaklığın yüksek olduğu Ekvatoral kuşakta görülür. 3. Biyolojik (Organik) Çözülme Genellikle bitki köklerinin taş çatlaklarına sokul­ması ve büyürken çatlağı genişletmesi şeklinde olu­şan çözülmedir. TOPRAK OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. İklim Toprak oluşumunda en önemli faktördür. Fiziksel ... Devamı

YERALTI SULARI VE KAYNAKLAR

2008-08-05 18:04:00

YER ALTI SULARI VE KAYNAKLAR Yağışlarla yeryüzüne inen suların bir kısmı akışa geçer, bir kısmı buharlaşır, bir kısmı bitkiler tarafından tutulur ve bir kısmı ise toprağa sızar. Yeraltı sularının oluşabilmesi için yüzeysel suların yeraltına sızması  gerekir. Yeraltına sızan sular geçirimsiz bir tabaka üzerinde birikir ve yeraltı  sularını oluşturur. Yer altı  suyu taşıyan tabakalara akifer  adı  verilmektedir. Yeraltı  sularının kendiliğinden yeryüzüne çıktığı  yerlere  ise  kaynak ismi verilir. Yeraltı suyunun miktarını ve beslenmesini, yağış miktarı, yüzeyin eğimi, bitki örtüsü ve taşların geçirimlilik özelliği belirler. Suların yeraltına sızmasını etkileyen faktörler: 1.Arazinin geçirimlilik derecesi,  2.Yağış miktarı, 3.Yağışın şekli, 4.Sıcaklık ve buharlaşma, 5.Arazinin eğimi,  6.Bitki örtüsü.   Yağmur ve kar sularını yeraltına kolay sızdıran taşlara geçirimli taşlar denir. Geçirimli taşların başlıcaları, kumtaşı, çakıl taşı, kalker ve bazalttır. Geçirimli taşlarda oluşan tabakalardan geçerek dibe sızan sular geçirimsiz taşlardan oluşan tabaka üzerinde birikir. Geçirimsiz taşların başlıcaları, kil, şist, marn, granittir.   Özellikle arazinin geçirim derecesi etili olmaktadır. Geçirimsiz arazilerde sular yeraltına fazla sızamamakta, geçirimli ve kayaların gözenekli bir yapıda olduğu arazilerde sızma fazla olmaktadır. Özellikle yağışın çok ve arazinin geçirgen ve gözenekli olduğu yerler yer altı sularının çok olduğu alanlardır.     Yeraltı sularını besleyen kaynaklar: 1-Yağışlar, 2-Akarsular ve göller,   3-Eriyen kar ve buz sularıdır. Yeraltı suları k... Devamı

AKARSULAR VE ÖZELLİKLERİ

2008-08-05 00:30:00

  AKARSULARIN GENEL  ÖZELLİKLERİ Akarsularla İlgili Terimler 1.Akarsu kaynağı: Akarsuyun doğduğu yerdir.  2.Akarsu ağzı: Akarsuyun herhangi bir denize veya göle döküldüğü yerdir.  3.Akarsu yatağı: Kaynakla ağız arasında uzanan, akarsuyun içinden aktığı çukurluktur.  4.Akarsu vadisi: Akarsuların, içinde aktıkları yatağı aşındırmalarıyla ortaya çıkan çukurluktur. 5.Akarsu havzası: Akarsuyun koları ile birlikte sularını topladığı alana denir Sularını denize ulaştırabilen akarsulara açık havza denir.Ancak, akarsular topladıkları suyu denize ulaştıramıyorsa, kara içinde bir göle dökülüyorsa veya yer altına sızıyorsa, bu tür akarsuların havzası kapalı havza dır. 6.Su bölümü çizgisi: İki akarsu havzasını birbirinden ayıran sınırdır. Genellikle dağların doruk noktalarından geçerler.  7.Akarsu ağı (Akarsu drenajı): Akarsu havzası, içindeki kollarıyla birlikte bir ağ oluşturur. Buna akarsu ağı (drenajı) denir. Havzanın eğimi, yapıyı oluşturan taşların cinsi ve tabakaların özelliklerine göre, değişik tipte akarsu drenajları oluşur. 8.Akarsu debisi (akımı): Akarsu yatağının, herhangi bir kesitinden geçen su miktarının m3/sn cinsinden değeridir.  Debiye etki eden faktörler: İklim (yağış sıcaklığı) Bitki örtüsü Havzadaki büyük kaynaklar ve yer altı suları Yatağın geçirimliliği Dağlardaki kar kalınlığı Göller İnsan 9.Akarsu rejimi: Akarsuyun yıl içerisindeki debi değişiklikleridir. Akım düzeni olarak da adlandırılır. Su seviyesinde fazla değişiklik olmayan akarsuların rejimleri düzenlidir. Aylara ve mevsimlere göre, seviye değişikliği fazla olan akar... Devamı

GÖLLER VE ÖZELLİKLERİ

2008-08-04 17:00:00

GÖLLER ve ÖZELLİKLERİ Karalar üzerindeki çukur alanlarda birikmiş ve denizle bağlantısı olmayan durgun su kütlelerine göl  denir. Bir gölün oluşabilmesi için öncelikle bir çanağa ihtiyaç vardır.Göller yeryüzündeki tatlı  suların % 87’sini oluştururken, göllerin karalar üzerinde kapladığı alan % 2’dir.     Göllerden faydalanma: 1-Tarım alanlarını sulamada,                          2-İçme ve kullanma suyu sağlamada, 3-Taşımacılıkta,                                        4-Elektrik üretimi, 5-Su ürünleri yetiştirme,                                6-Tuz ve soda üretimi,  7-Turizm açısından önemlidirler. GÖLLERİN ÖZELLİKLERİ: Gölün Büyüklüğü: Dünya üzerindeki göllerin büyüklükleri değişkendir. Hazar Gölü Dünya’nın en büyük gölüdür. ( 424.000 km kare) Gölün Beslenmesi: Göller, yağış suları, akarsular ve kaynaklar tarafından beslenir. Göllerin su seviyeleri beslenmeye bağlı olarak değişir. Bazı göller fazla sularını bir akarsu ile denize boşaltır. Bu akarsulara göl ayağı ya da gideğen denir. Göle su taşıyan akarsulara ise geleğen denir. Örneğin Manyas ve Ulubat göllerli bir akarsu ile sularını Marmara... Devamı