12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 159

2013-03-08 22:33:00

  LİSE-4 ETKİNLİK ÇALIŞMASI (SAYFA  151/153)    Konuya başlarken:   Almanya 2. Dünya Savaşı’nda çok büyük kayıplar vermesine rağmen savaştan kısa bir süre sonra ekonomik bakımdan büyük bir gelişme göstermiştir.   Almanya’nın hızlı gelişmesinin nedenleri neler olabilir? Ø      Savaştan sonra devletin uyguladığı kalkınmaya yönelik politikaların başarılı olması. Ø      Ülkesinde ki iş gücü ihtiyacını kapatmak için yurt dışından almış olduğu işçi göçleri, Ø      Mevcut kaynaklarını çok iyi değerlendirmesi, Ø      Sıkı ve disiplinli çalışan bir nüfus yapısı, Ø      Konum özelliklerini çok iyi kullanması geçiş bölgesi olması, Ø      Önemli liman ve akarsu taşımacılığına sahip olması, Ø      Zengin yer altı kaynaklarını özellikle taşkömürü havzalarını demir çelik endüstrisine çok iyi yönlendirmeleri etkili olmuştur denilebilir.   ETKİNLİK / 153   Atlasınızdaki Avrupa siyasi ve fiziki haritalarından faydalanarak kitabınızdaki harita üzerindeki ;   Almanya haritası içinTIKLAYINIZ         Almanya’nın KomşularıTIKLAYINIZ       Başlıca kentlerini ve başkentiniTIKLAYINIZ       Önemli akarsularını yazınız.TIKLAYINIZ   Kaynak cografyalise.blogcu.com  ... Devamı

12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 157

2013-03-08 22:31:00

  Kitabınızdaki tabloyu inceleyiniz. Ön bilgilerinizden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 1-Hindistan ve Pakistan birbirine yakın coğrafi konumda olmalarına rağmen okullaşma oranlarının farklılığının nedeni ne olabilir. Ülkelerin gelişmişlik durumları ekonomik yapıları birbirinden farklıdır. Hindistan Pakistan’a oranla çok daha gelişmiş ekonomisi daha güçlü eğitim faaliyetlerini daha fazla destekleyen bir ülkedir. Kültürel geçmişi daha köklü ve zengindir.  2-İzlanda ve Zambiya’daki ortalama yaşam sürelerini karşılaştırınız.  İzlanda gelişmiş bir ülke Zambiya geri kalmış bir ülkedir. Gelişmiş ülkelerde yaşam standartları daha yüksektir. Eğitim, sağlık hizmetleri üst seviyededir. İnsanların sosyal güvenlikleri sağlanmıştır. Bulaşıcı hastalık ve benzeri hastalıklar ya da teknolojik yetersizlikten kaynaklı can kayıpları en düşük seviyedir. Bu özelliklerin hiç biri Zambiya için söylenemez. Yaşam standartları düşük, ailelerin gelir seviyesi kötü sağlık ve beslenme şartları yeterince gelişmemiştir. 3-Türkiye’nin yüksek düzeyde insani gelişme seviyesine ulaşabilmesi için neler yapılmalıdır. Uzun ve sağlıklı bir yaşam, bilgi edinme ve tatminkâr bir kazanç, siyasi özgürlük, garanti edilmiş insan hakları konularında ciddi bir yapılanmaya gidilmeli. Eğitim, sağlık alanlarında kalite arttırıcı tesisleşme ve açılımlar gerekir. Ekonomik yapının güçlü olması devletin vatandaşlarının ihtiyaçlarını sorunsuz karşılayabildiği bir sosyal güvenlik sistemi, ücret eşitliği, çalışan kesime çeşitli sosyal haklar sağlanması vb özellikler konularıyla ilgili ciddi projeler gerçekleştirilmeli bu alanlardaki yüksek standart yakalanmalıdır. Kay... Devamı

12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 156

2013-03-08 22:29:00

  Az gelişmiş ülkelerin özellikleri     1-Ekonomik özellikleri Ø      Kişi başı düşük gelir. Ø      Yetersiz sermaye. Ø      Hammadde ihracatı fazla. Ø      Çalışan nüfusun yaş ortalaması düşük. Ø      Yaşam standartları düşük. Ø      Tasarruflar azdır.   2-Tarım özellikleri Ø      İklime bağımlılık fazla. Ø      Tarımsal üretim düşük. Ø      İlkel tarım metotları. Ø      Tarımda çalışan kişi sayısı fazla. Ø      Tarımda makineleşme az. Ø      Tarımsal ürünlere dayalı sanayi faaliyetleri ön plan çıkar.   3-Demografik Özellikler Ø      Nüfusun büyük kısmı kırsal bölgede yaşar. Ø      Bebek doğum ve ölüm oranları yüksektir. Ø      Ölüm oranları yüksektir. Ø      Çocuk ve genç nüfusu ülke nüfusunun büyük bir kısmını oluşturur. Ø      Ortalama yaşam süresi kısadır. Ø      Yaşlı nüfus azdır.   4-Kültürel Siyasal Özellikler Ø      Eğitimin yetersiz olması. Ø      Okuryazar or... Devamı

12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 154

2013-03-08 22:28:00

  Konuya Başlarken   1-Ülkelerin gelişmişlik düzeyi ifadesinden ne anlıyorsunuz? Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri farklı şekillerde ölçülebilir. Gelişmeyi tekbir şekilde ifade etmek ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal yapılarındaki farklılıklar nedeniyle oldukça zordur. Kişi başına düşen milli gelirin yüksek olduğu, sağlık, eğitim hizmetlerinin üst seviyede olduğu, işsizlik oranının düşük olduğu, siyasi özgürlüğün olduğu, sanayi faaliyetlerinin geliştiği güçlü bir ekonomiye sahip olma gibi özellikler gelişmişlik düzeyini belirleyen kriterlerdir.   2-Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinde doğa koşullarının etkisi neler olabilir? Doğa koşulları gelişmişlik seviyesi üzerinde çeşitli etkilerde bulunabilir. Ülkenin doğa koşulları ne kadar elverişli şartlardan oluşuyorsa iklim, yer şekilleri, bitki örtüsü, toprak özellikleri ülke gelişmişliğini olumlu yönde destekler. Elverişsiz koşullar ülke yatırımlarını arttırarak olumsuz etkiler yaratabilir. Bir ülkenin ikliminin çöl olması yer şekillerinin aşırı dağlık olması gelişmişlik seviyesine olumsuz etkilerde bulunabilir istisnayı durumlarda mevcuttur. Japonya ve İsviçre gibi…   ETKINLIK/154   Kitabınızdaki haritada ülkelerin okuryazarlık oranlarını görüyorsunuz. Sizce ülkeler arasındaki okuryazarlık oranı farkının nedenleri neler olabilir. Bu farklılık yaşam kalitesini nasıl etkiler.   Okuryazarlık oranın ülkeler arasında farklılık göstermesinde ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ekonomik güçleri eğitime verdikleri önem etkilidir. Eğitim seviyesi yüksek olan ülkelerde yaşam kalitesi daha yüksektir. Eğitim seviyesi yüksek ülkeler gelişmiş ekonomik yönden... Devamı

12.SINIF SAYFA 146-1

2013-03-08 22:23:00

  2.BÖLÜM   Yaşanan sorunun adı Nedenleri İlgili ülkeler Günümüzdeki durumu Çözüm önerileri Batı Trakya sorunu Tarihi kültürel sosyal nedenler Türkiye ve Yunanistan Hukuken çözülmüştür fakat uygulamada sorunlar vardır. Yapılan antlaşmalara iki tarafında tam olarak uyması. (Lozan) Kıbrıs sorunu Tarihi ve kültürel nedenler Türkiye ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi Hukuken çözülmüş gibi görünmesine rağmen anlaşmazlıklar sürmektedir Tarafların yapılan anlaşmalara ve uluslar arası belgelere uyması Irak sorunu Ekonomik ve siyasal nedenler. Bölgedeki enerji kaynakları ABD ve Irak Sorunlar her geçen gün büyümektedir ABD’nin ve Iraklı Kürtlerin uslanmaz, faşizanca ve sömürgeci anlayıştan uzaklaşmaları. Bosna Hersek sorunu Siyasal ve etnik nedenler Sırbistan, Karadağ ve Bosna Hersek Bosna-Herek’in Sırbistan ve Karadağ aleyhine açtığı soykırım davası devam etmektedir Uluslar arası anlaşmalar ve mahkemeler sorunu çözecektir  1.BÖLÜM ÇİN TIKLA Kaynak cografyalise.blogcu.com... Devamı

12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 146

2013-03-08 22:21:00

  1.BÖLÜM DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ Makedonya sorunu Siyasal ve etnik nedenler Makedonya,Sırbistan, Yunanistan,Bulgaristan ve Arnavutluk Yunanistan ile etnik ve isim sorunları devam etmektedir Uluslar arası anlaşmalarla sorunun çözülmesi gerekiyor   Kosava sorunu Siyasal ve etnik nedenler Sırbistan ve Kosova Sırbistan Kosova’lı Arnavutların ayrılışını kabul etmemektedir AB ve BM Örgütünün Sırbistan’a gerekli yaptırımları uygulaması Kafkasya’da yaşanan sorunlar Siyasal ve etnik nedenler Azerbaycan-Ermenistan Ermenistan, Dağlık Karabağ’ı Büyük Ermenistan Hayalinin parçası olarak görmekte ve buradan vazgeçmemektedir Ermenistan’ın uluslar arası hukuka ve anlaşmalara uyması Ege deniziyle ilgili sorunlar Siyasal ve stratejik nedenler Yunanistan’ın 6 mil olan Ege Karasuları sınırını 12 mile çıkartmak istemesi Karasuları sınırının Yunanistan tarafından zaman zaman aşılması Türkiye’nin kararlı tutumunu devam ettirmesi gerekiyor Orta Doğu’da yaşanan sorunlar Ekonomik ve stratejik nedenler Batılı emparyalist devletler ve Orta Doğu Ülkeleri, İsrail ve Filistin Orta Doğu’da her geçen gün akan kan artmakta sırf para ve hırs uğruna masum insanlar ölmektedir. ... Devamı

12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 145

2013-03-08 22:19:00

  SORU-1-Balkan ülkelerini gösteren siyasi haritayı bir kâğıda çizerek bu ülkelerin başkentlerini gösteriniz. Balkan Ülkeleri: Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Hırvatistan, Türkiye, Slovenya, Moldova, Macaristan   Bu ülkelerin başkentlerini bulmak sanırım zor olmaz...Googleden araştırabilirsiniz...  SORU-2-Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı’nın dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan veya özerk olan ülkeleri dünya siyasi haritasında gösteriniz isimlerini yazınız.   Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı dağıldıktan sonra kurulanlar:   Ukrayna, Estonya, Letonya, Litvanya, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Nahçıvan (ÖZERK),Güney Osetya, Beyaz Rusya     Not: Varşova Paktının dağılması bir süre sonra Balkanlarda Yugoslavya ve Çekoslovakya’nın dağılmasında etkili bir süreç oynamıştır.   Yugoslavya: Bosna-Hersek, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Slovenya, Kosava   Çekoslovakya: Çek cumhuriyeti ve Slovakya diye ikiye ayrıldı.   Kaynak cografyalise.blogcu.com       Devamı

PROJE ÇALIŞMASI Orta Asya Türk Cumhuriyetleri(142)yeni

2013-03-08 22:16:00

   Amaç: Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin jeopolitik önemini kavrama.  Konu: Türk Cumhuriyetleri ile Jeopolitik ilişkilerimiz ve sonuçları.  v      Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin jeopolitik ve jeostratejik önemi Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Kazakistan Özbekistan Türkmenistan Kırgızistan Azerbaycan  Bu Cumhuriyetleri ilgili bilgi almak isterseniz TIKLAYINIZ... Jeopolitik önem:          Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin, stratejik önemi çeşitli yer altı ve yer üstü Zenginliklerine sahip olması geleceğin enerji piyasası için son derece zengin kaynaklara sahip olmasından gelir. Bundan dolayı da, Orta Asya coğrafyası ile ilgilenen devletler, bu bölgede, büyük bir güç mücadelesi ortaya koyup, çok kutuplu olması beklenen dünyanın etkili bir parçası olma mücadelesi vermektedirler. Bağımsızlıklarını ilan eden Orta Asya Türk cumhuriyetleri bu anlamda bir çekim merkezi halini almıştır. Bu ülkeler arasında; özellikle Kazakistan başta olmak üzere, Türkmenistan ve Özbekistan sahip oldukları petrol ve doğalgaz kaynaklarıyla, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avrupa Birliği ülkeleri ve Çin, Japonya gibi güçlü Uzak Doğu ülkelerini ülkelerine çekmeyi başarmışlardır.          Jeostratejik önem:Bölge ağırlıklı olarak Rusya’nın ağırlığının hissettirdiği bir bölgedir.Bu bölgede meydana gelebilecek karışıklıklar bölge kaynaklarından faydalanmak isteyen diğer devletler için cid... Devamı

Türkiye’nin Jeopolitiğini Oluşturan Unsurlara Göre Dur umları -

2013-03-08 22:15:00

  1 Türkiye'nin kıtalara göre durumu Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yer de bulunur. Bu durum Türkiye’nin önemini artırır. 2 Denizlere göre durumu Türkiye etrafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesidir. Bu durum Türkiye’ye Ulaşım, Turizm vb. alanlarda zenginlik kazandırırı 3 Önemli su yollarına göre durumu İstanbul ve Çanakkale gibi İşlek boğazlara sahiptir. Buda Ulaşım ve güvenlik açıdan önem kazandırır. 4 Yüzey şekillerine göre durumu Yüzey şekilleri çeşitlilik gösterir. Böylece çeşitli ekonomik ve sosyal faaliyetler için uygunluk gösterir. Özellikle tarım, hayvancılık ve turizm zenginliği sunar. 5 İklim özelliklerine göre durumu İnsan yaşamına en uygun iklim özellikleri vardır. Özellikle tarım, hayvancılık ve turizm  zenginliği sunar.               6 Su kaynaklarına göredurumu Su kaynakları bakımından çevresindeki ülkelere  göre zengin ve stratejik öneme sahiptir.   7 Kültürel ve sosyal özelliklerine göre durumu Doğu ve Batı kültürlerinin kaynaşma alanıdır. Zengin bir tarihi mirasa sahiptir. Etnik zenginliğe sahiptir. 8 ... Devamı

12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 138

2013-03-08 22:13:00

  Konuya başlarken   1-Ümit Burnu’nun keşfedilmesi ve Süveyş Kanalı’nın açılması Anadolu’nun jeopolitik konumunu nasıl etkilemiştir.   Ümit Burnu Afrika Kıtası’nın en güney ucunda Hindistan ve Güney Doğu Asya ürünlerini Avrupa pazarlarına ulaştırma konusunda Akdeniz Limanlarının önemini azaltıcı alternatif bir yol olarak etkide bulunmuştur.   Süveyş Kanalının açılması tekrardan Akdeniz limanlarına önem kazandırmıştır. Bu kanalın açılması etkisini kaybeden Akdeniz Limanlarını tekrar Hindistan’a ulaştıran en kısa ve uygun yol olarak önem kazanmasını sağlamıştır.   Verilen haritalarda anlatılan bilgileri daha görsel şekilde yorumlayabilirsiniz.   2-17.yüzyıl Anadolu’su ile günümüz Türkiye’sinin jeopolitik özellikleri birbiriyle aynı mıdır? Söyleyiniz.   Sayfa 135 deki harita incelendiğinde Türkiye o zamanlarda çok daha önemli bir noktadadır. Mevcut kendisine avantaj sağlayan bir çok konuya hakim hatta bu özellikleri sahibi durumundadır. Enerji kaynakları, Kafkaslar, Kuzey Afrika Balkanlar bizim kontrolümüzdedir. Ancak günümüzde bu sahip olduğu yerlerin birçoğunu kaybetmiş sadece bu noktalar arasında geçiş bölgesi olma özelliği göstermektedir. Bu özellikte son derece önemlidir ancak geçmişe bakıldığında bu yerlere hakim olmaktan daha az etkin rol oynamasına sebep olmuştur.   Konu ile ilgili Tarih öğretmenlerinizden destek alabilirsiniz…       3-Günümüzde enerji iletim yollarında meydana gelebilecek değişiklikler ile yeni oluşabilecek enerji iletim yolları Türkiye’nin jeopolitik konumunu nasıl etkiler? Açıklayınız   Türkiye&... Devamı