12.SINIF ÖLÇME DEĞERLENDİRME SAYFA 134,135

2013-03-08 22:10:00

  Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 1-Bölgesel kalkınma Projeleri uygulayarak bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak, ekonomik yapıyı canlandırmak, yeni iş sahaları oluşturmak mevcut göçleri önler. 2-Temel hedef bölgenin gelir düzeyini hayat standartlarını yükselterek kırsal alandaki verimliliği ve istihdamı arttırmaktır. Sosyal istikrar ekonomik büyüme ve milli kalkınma konularında ülke gelişmesine etkileri vardır. Başlangıçta sulama ve hidroelektrik amaçlı iken sonralarda; kırsal ve kentsel altyapı,ormancılık,eğitim,sağlık gibi alt alanları da içermektedir. 3-Doğu Anadolu Bölgesi için bölgede kış turizmini destekleyen yatırımlar yapılması bu alanda çalışabilecek uygun personelin yetiştirilmesi konusunda eğitim projeleri mevcut doğal yaşam alanlarının desteklenmesi Van Gölü için su sporlarına yönelik projeler desteklenmeli kültürel turizm tanıtıcı reklam filmi çalışmalarına ağırlık verilebilir. Gelecek turistler için uygun konaklama imkânlarının sağlanması turizm faaliyetlerini olumlu destekler. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. 1-D İç bölgelerle bağlantısının zayıf olması 2-D Art bölgesinin geniş olması 3-D Suya olan ihtiyaçlarının fazla olmasına 4-E Mercimek üretiminin artması Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz. 5-Mısır ve Pirinç 6-Samsun, Amasya, Tokat Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın yanına D yanlış olanın yanına Y harfini yazınız. 7-D 8-D 9-Y Fizibilite çalışmaları devam eden çalışmalardan biridir. 10-Aşağıdaki tabloda Türkiye’deki kalkınma projeleri verilmiştir. Projelerle ilgili istenen bilgileri boşluklara doldurunuz.   Türkiye’deki... Devamı

12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 130,133

2013-03-08 22:09:00

  Aşağıdaki tabloda GAP’ın uygulandığı bölgede meydana gelen değişikliklerden bir tanesi verilmiştir. Sizde benzer değişiklikleri tablo içine yazınız.   GAP’tan önce GAP’tan sonra Sulu tarım yapılan alanlar son derece azdı. Sulu tarım yapılan alanlar arttı. Tarımsal üretim ve verim düşüktü. Tarımsal verim ve üretim arttı. Şehirleşme oranı ve iş imkânları yetersizdi Şehirleşme ve iş imkânlarında artış oldu Enerji üretimi düşük bir kaynakken Enerji üretiminde ciddi bir artış olmuştur. Kendi halinde bir akarsu iken. Su sporları ve turizmin gelişmesine katkıda bulundu Tarıma dayalı sanayi azdı. Tarımsal çeşitlilikle tarıma dayalı sanayi artmıştır.     12.SINIF SAYFA 127 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI   ETKİNLİK/1   1-Bölgesel kalkınma planlarını uygulayan bir yönetici olsanız ülkemizin nereleri için ne tür kalkınma planları uygulardınız.   Kitabınızdaki projeleri okuyarak yapılan projeler ile ilgili fikir sahibi olabilir ve Türkiye’nin gelişmişlik durumuna göre geri kalmış bölgeler için projeler üretebilirsiniz. Konu ile ilgili yorum yapmaktan çekinmeyiniz. Bu sizin projeniz istediğiniz şekilde yazabilirsiniz.     Fikir vermek açısından birkaç tane örnek belirtiyorum…   Doğu Karadeniz ekonomik kalkınma projesi olabilir. Kıyı kuşağında iş imkânlarının artırılmasına yönelik sanayi tesisleri... Devamı

12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 124,125

2013-03-08 22:07:00

  SORU–1-Türkiye’nin nüfus özelliklerinin bilinmesi neden önemlidir?   Ülkelerin gelecekleri ile planlama yapmaları noktasında en önemli etkenlerden biri nüfus özelliklerinin bilinmesidir. Türkiye gelecek dönemler ile ilgili güçlü bir devlet olmak için, mevcut varlığını ekonomik olarak devam ettirebilmesi için geleceğe yönelik yatırımlara ve planlamalara ihtiyaç duyar bu hesaplamaların amacına ulaşması başarılı sonuçlar vermesi mevcut nüfus özelliklerinin bilinmesiyle ve ona göre planlamalar yapılmasıyla mümkündür.   SORU–2-Türkiye’de uygulanan nüfus politikalarında zaman içerisinde neden değişikliğe gidilmiştir.   Ülkeler zaman içerisinde ekonomik, sosyal, demografik olarak değişiklikler gösterebilir. Türkiye’de tarihsel serüveni içerisinde gelişmişlik seviyesinde, ekonomik ve sosyal yapısında hızlı bir gelişme sürecine girmiştir. Gelecek ile ilgili planlamalarında stratejileri, elindeki kaynakları, ekonomik yapısındaki sektörlerin ağırlık dereceleri değişme gösterebilir. Bu etkileşim mevcut nüfus politikalarında değişiklik yapmasına sebep olmuştur. Bir dönem gelişmeye yönelik yatırımlar ve iş gücüne ihtiyaç artışı desteklerken günümüzdeki mevcut genç nüfus potansiyeli ve ülke şartları nüfusu kontrol altında tutmayı gerektirmektedir.     SORU–3-Türkiye’de nüfus artış hızının arttırılması için ne gibi uygulamalar yapılmıştır.   Sayfa 112 de nüfusu arttırmaya yönelik uygulamalar belirtilmiştir.   SORU–4-Türkiye’nin kalkınması için nüfus miktarı ve yapısı arasında nasıl bir ilişki vardır.   Aşırı n&uum... Devamı

12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 123

2013-03-08 22:05:00

  E t k i n l i k-123   Aşağıdaki tablo ve grafiklerden yararlanarak 2015 ile 2025 yılları arasında meydana gelebilecek nüfus artışına bağlı ortaya çıkacak olumlu ve olumsuz sonuçlar hakkında çıkarımlarda bulununuz.       NÜFUSTAKİ DEĞİŞKENLER   1-    0-14 yaş grubunda azalma beklenmektedir.   2-    15-64 yaş grubunda fazla değişme beklenmemektedir.   3-    65 ve üzeri yaş grubanda yüksek oranda artış beklenmektedir.   Sonuç: Nüfus artış hızının düştüğü görülmektedir. Buna göre,      OLUMSUZ SONUÇLAR   1-    Nüfus dinamizmini kaybedecektir.   2-    Nüfusun kendini yenileme sorunu ortaya çıkacaktır.   3-    İş gücü ihtiyacını karşılama sorunu ortaya çıkacaktır.   4-    Yaşlı nüfus fazla artınca sosyal güvenlik sistemleri sorun yaşayacaktır.   5-    Mal ve hizmetlere talep azalınca üretim düşecektir.   6-    Asker ihtiyacını karşılamada sorun olacaktır.   OLUMLU SONUÇLAR   1-    İşsizlik azalacaktır.   2-    Kişi başına düşen gelir artacaktır.   3-    Nüfusun temel gereksinimleri daha iyi karşılanacaktır.   4-    Nüfusun yaşam kalitesi artacaktır.    ... Devamı

12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 117

2013-03-08 22:03:00
12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 117 |  görsel 1

  ETKİNLİK-117   1-Türkiye’nin nüfusu yıllar içinde nasıl bir değişime uğramıştır?        -Türkiye nüfusu sürekli artmıştır   -Bu süreçte nüfusumuz yaklaşık 6 kat artmıştır.   -Nüfus artış hızı değişken olmuştur.    2-Nüfusun yıllar içindeki değişiminde, uygulanan nüfus politikalarının nasıl etkisi olmuştur?   1960’lı yıllara kadar nüfusu çoğaltmaya yönelik uygulanan politikalar başarılı olmuştur. 1960’dan günümüze kadar olan süreçte nüfusu azaltmaya yönelik uygulanan politikalarda da başarı sağlanmıştır.   3-Nüfus artış hızının en az olduğu dönem hangi yıllar arasındadır? Bunda neler etkili olmuştur?   1940-1945 yılları arasıdır. Sebebi; 2.Dünya savaşının etkisidir. Türkiye 2.Dünya savaşına katılmamıştır. Ancak alınan tedbirler,  askerlik süresinin uzatılması ve buna bağlı evlenmeler azalmıştır, böylece doğum oranları düşmüştür.      2.Dünya savaşı döneminde beslenme ve sağlık sorunlarına bağlı ölüm oranlarındaki artış da nüfus artış hızını azaltmıştır.                  TÜRKİYE’NİN NÜFUS ARTIŞ HIZI GRAFİĞİ   Yukarıdaki tablo ve grafiklerden yararlanarak Türkiye’nin yıllara göre nüfus artış hızı grafiğini hazırlayınız.                           ... Devamı

12.SINIF ÖLÇME DEĞERLENDİRME SAYFA 111-112

2013-03-08 22:02:00

   SORU–1-Kitabınızdaki fotoğraftaki evler nerde yaygın olarak görülmektedir?          ŞANLI URFA Harran evlerinin tuğla kubbe ile örtülmesinin iki sebebi vardır. Biri, bölgenin çöl olmasından dolayı ağaç malzemenin bulunmayışıdır. Diğeri ise, Harran'da bol miktarda bulunan tuğla malzemedir. Evlerin yüksekliği içerden en çok 5 metreye varan kubbeler, 30–40 tuğla dizisi ile örülmüştür. Örgüleri düzensiz bir şekilde balçık sıva ile bağlanan kubbe ve duvarlar, içerden ve dışarıdan yine bu harçla sıvanmıştır Harran evleri bölge iklimine uyumlu olarak yazı n serin kışın sıcaktır.  SORU–2-Türkiye’nin dünyaca ünlü ilgi çeken doğal güzellikleri nelerdir?                       Pamukkale Travertenleri, Kapadokya (Peri bacaları) bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyı kuşağındaki önemli plajları doğal zenginliklere örnek verilebilir. SORU–3-Türkiye’nin dünyada tanıtımını arttırmak için neler yapılmalıdır?   Mevcut tarihi ve kültürel zenginliklerimize gereken önem verilmeli, bu alanlar koruma altına alınmalı, dünya çapında ülkemizi tanıtıcı karnaval, reklam, fuar, tanırım reklam filmleri çekilmeli bu konuda dünya medyasında ön plana çıkılmalı dünya turizm acenteleri ile iyi ilişkiler kurulmalı.     SORU–4-İstanbul’un Türkiye’nin en tanınmış ili olmasında hangi özellikler etkili olmuştur?   İstanbul’un tarihsel özellikleri geçmişten günümüze kadar birçok medeniyetin bu bölgeye hâkim olmaya &... Devamı

12.SINIF SAYFA 108 COĞRAFYA ETKİNLİK

2013-03-08 21:59:00

    YILLAR TOPLAM TURİST SAYISI TURİZM GELİRİ(Milyon &) 1997 9.738.000 8.800 1999 7.487.385 5.203 2000 10.428.153 7.636 2001 11.619.909 10.067 2003 13.956.405 13.203 2005 21.124.886 18.153 2007 23.312.657 18.153     SORU–1-Yıllara göre Türkiye’nin turizm gelirlerinde nasıl bir değişme olmuştur.   Tablo incelendiğinde genel hatları ile 1997 yılına oranla 1999 ve 2000 li yıllarda azalma görülmekle beraber sonraki dönemlerde turizm gelirlerinde gelen turist sayısı doğrultusunda ve ülkemizdeki mevcut turizm yatırımları sonucunda artışlar gözlenmektedir.     SORU–2–1999 yılında, önceki yıllara oranla gelirin azalmasının nedenleri neler olabilir.   1999 yılında düşüşün temel sebebi ülkemizde meydana gelen Marmara depremidir. Yaşanmış olan bu doğal afet ülkemiz turizm potansiyelini de olumsuz etkilemekte ve gelirler düşmektedir. Aynı etki depremin 2003 yılında tekrarlamasıyla tekrar etkisini gösterir.     SORU–3-Son yıllarda turizmde meydana gelen gelir artışının nedenleri neler olabilir.   Ülkemizde s... Devamı

12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 95

2013-03-08 21:55:00

  Kitabınızdaki haritada ülkemizi sembolize eden eserler gösterilmiştir.Her bölgeye ait tanıtıcı bir eseri tanıtınız. Haritanın büyük hali için TIKLAYINIZ... Karadeniz Bölgesi için Safranbolu Evleri uygun bir eser olabilir.       Safranbolu evleri için link veriyorum.TIKLAYINIZ   http://geograpy.blogcu.com/safranbolu-evleri_4231792.html İç Anadolu Bölgesi için Nasrettin Hoca örnek verilebilir.   Konu ile ilgili link veriyorum. TIKLAYINIZ .   http://tr.wikipedia.org/wiki/Nasreddin_Hoca Akdeniz Bölgesi için Aspendos Tiyatrosu örnek verilebilir.     Konu ile ilgili link veriyorum TIKLAYINIZ. http://www.arkeolojidunyasi.com/antik_kentler/aspendos.html Doğu Anadolu Bölgesi için İshakpaşa Sarayı örnek verilebilir.     Konu ile ilgili link veriyorum TIKLAYINIZ. http://www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF1AD8E71A9A9C292549427A86C5F3D0FD Güney Doğu Anadolu Bölgesi için Urfa Balıklı Göl örnek verilebilir.     Konu ile ilgili link veriyorum.TIKLAYINIZ. http://tr.wikipedia.org/wiki/Bal%C4%B1kl%C4%B1g%C3%B6l Marmara Bölgesi için Ayasofya Müzesi örnek verilebilir.     Konu ile ilgili link veriyorum.TIKLAYINIZ. http://tr.wikipedia.org/wiki/Ayasofya Ege B&ou... Devamı

12.SINIF COĞRAFYA ÖLÇME DEĞERLENDİRME SAYFA 91

2013-03-08 21:52:00

  SORU–1-Ulaşım ağlarının ortaya çıkmasında hangi faktörler etkili olmuştur. Dünyada hızlı gelişim, ekonomik faaliyetlerdeki çeşitlilik, teknolojik gelişmeler sonrası seri üretim, dünya üzerindeki ticari kültürel ekonomik ilişkileri hızlandırmış bu ilişkilerin aktif hala gelmesindeki en önemli rolü de ulaşım ağları oluşturmuştur. Mesafelerin gelişen teknolojik araçlar sayesinde kısalması insanların ürettiklerini başka bölgelere aktarmalarına imkân tanımış pazar payı büyümüş üretilen ürünlerin başka bölgelere aktarma düşüncesi beraberinde ulaşım ağlarının gelişmesini sağlamıştır. Ekonomik sebepler dışında kültürel sebepler de insanların bir yerden bir yere seyahat etme düşüncesi, teknolojik araçlar ulaşım ağlarının gelişmesinde etkili olmuştur. SORU–2-Türkiye’nin ulaşım ağı içerisindeki yeri ve önemini söyleyiniz. Eski dünya karaları arasında doğal köprü özelliğine sahip olması ülkemizden tarih boyunca önemli yolların geçmesinde etkili olmuştur. Konum özelliklerinden dolayı Türkiye geçmişten günümüze kadar Avrupa, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’yu birleştiren kara, demir, deniz ve hava yolu taşımacılığı ile enerji taşımacılığında Türkiye’yi son derece önemli bir noktaya yerleştirmiştir. Bu avantajlı konum Türkiye Ekonomik faaliyetlerine ciddi avantajlar sağlamakta ülke gelişimine ön ayak olmaktadır.   SORU–3-Ekonomik etkinliklerin gelişmesinde ulaşımın rolü nedir. Ekonomik faaliyetler üretim dağıtım tüketim üçgeni içerisinde gerçekleşir. Bu üçgen içerisinde kenarlardan birinde meydana gelecek aksama tüm ekonomik faaliyetleri olumsuz etkiler gelişm... Devamı

12.SINIF COĞRAFYA ETKİNLİK SAYFA 90

2013-03-08 21:51:00

  Kitabınızda verilen ithalat ihracatın ülkelere göre dağılım tablosundan faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız…   SORU–1-Ülkemiz ticaretinde hangi ülkeler ön plana çıkmaktadır. Bu duruma etki eden faktörler nelerdir.   Almanya, Rusya Federasyonu, Çin ön plandadır.   Bu ilişkilerde ön plana çıkan etkenlerin başında Almanya’nın gelmesinde bu ülkeye 1960–1970 lif yıllarda göndermiş olduğumuz Türk işçileri bunların sağlamış olduğu istihdam sahaları etkilerini Türkiye ile ticarette göstermektedir.Almanya2da çok sayıda Türk işçisi ve iş adamı bulunmaktadır. Bunların bağlantıları Türkiye ile Almanya arasında ticari faaliyetlerin gelişmesinde temel etkendir.   Rusya ise Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanmasında ön plana çıkan en önemli ülke konumundadır. Dikkat ederseniz sattıklarımız az ancak aldıklarımız ithalatımız çok fazladır burada temel etken Türkiye’nin enerji ihtiyaçlarının büyük bir kısmını bu ülkeden sağlaması gelmektedir.   Çin ise dünya ekonomisinde büyüyen bir dev dır dır. Ucuz iş gücü ve sonrasında ucuz üretim hemen her sektöre el atması Çin mallarının ülkemizde talep görmesine sebep olmaktadır. Bu etken ticari bağlantılarımızı geliştirmektedir.     SORU–2-Türkiye’nin komşu ülkelerle ticaret ilişkilerinin zayıf olmasının da temel etken nedir.   Temel etkenlerin başında komşularımız ile tarihi sorunlarımızın devam etmesi halledilemeyen tarihsel hesaplaşma günümüzde ticari faaliyetlerimizi kısıtlamaktadır. Örnek Yunanistan ile adalar ve Kıbrıs meselesi, Ermenistan ile ermeni sorunu Suriye ile su problemi gibi k... Devamı